Onze praktijk biedt behandeling van psychiatrische problemen en stoornissen voor iedereen vanaf 18 jaar aan.

Werkwijze

De behandeling start met een intakegesprek. In dit gesprek staan we o.a. uitgebreid stil bij uw klachten, hoe deze zijn ontstaan en wat er in het verleden al aan is gedaan. Daarnaast staan we stil bij wat u wilt bereiken met deze behandeling.
Ook is het een kennismaking waarin u kunt voelen of u met mij verder wil. Het persoonlijke contact is in therapie tenslotte de basis van de behandeling.

Meestal zijn twee intakegesprekken voldoende om een goed beeld te krijgen. Wij zullen u daarnaast vragen om enkele vragenlijsten in te vullen. Ook kan het belangrijk zijn navraag te doen naar rapportages van eerdere behandelingen, echter enkel met uw voorafgaande toestemming.

De intake wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin leg ik u uit wat er naar mijn idee met u aan de hand is en wat mijn behandelvoorstel is. Samen maken we concreet aan welke behandeldoelen we gaan werken, en op welke manier. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Ik werk meestal individueel, maar soms kan het ook zinvol zijn uw naasten bij de diagnostiek of behandeling te betrekken. Naast afspraken op de praktijk is het ook mogelijk om gebruik te maken van online-consulten.

Behandelmethoden die gebruikt kunnen worden zijn:
Psycho-educatie
Steunende en structurerende gespreksbehandeling
Cognitieve- en gedragstherapie
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
Behandeling met medicijnen

Mocht u naar onze mening beter op uw plaats zijn bij een andere behandelaar of instelling, dan kunnen wij u en uw huisarts hierin adviseren en zo nodig helpen bij de verwijzing.

Na afronding van de intake stuur ik een brief naar de huisarts met de conclusie van de intake en het behandelplan, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Ook gedurende de behandeling en bij afsluiting is het gebruikelijk dat ik uw huisarts informeer. Informatieverstrekking aan anderen, bijvoorbeeld verzekeringsartsen, gaat alleen in overleg met u, en met uw schriftelijke toestemming.

Stoornissen

U kunt bij ons terecht voor:

  • Stemmingsklachten: depressie, manisch depressieve stoornis
  • Angststoornissen
    Trauma gerelateerde klachten
  • Psychotische stoornissen
  • ADHD en ADD
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Co-morbiditeit: lichamelijke klachten, polyfarmacie, lichte verslavingsproblematiek

Ons behandelaanbod is niet geschikt voor ernstig verslaafde, crisisgevoelige, agressieve of suïcidale patiënten.

ROM

De Routine Outcome Monitoring (ROM) is het gebruik van meetinstrumenten om uitkomsten te meten van een behandeling. Het is een middel om de dagelijkse behandelpraktijk te verbeteren. In de praktijk houdt ROM in dat aan het begin, aan het eind en eventueel ook tijdens de behandeling het effect van en de tevredenheid met de behandeling wordt gemeten. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten.

E-health

Bij de behandeling kan gebruik gemaakt worden van E-health. Gaasbeek praktijk voor psychiatrie werkt hiermee met de ondersteunende programma’s van Therapieland.

Annuleren afspraak

Indien u verhinderd bent om op uw afspraak te komen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Zo kan er in de vrijgekomen tijd een ander worden geholpen. U kunt de afspraak telefonisch verplaatsen of afzeggen of u kunt een e-mail sturen naar info@praktijkvoorpsychiatrie.com.

Wanneer de afspraak tijdig is verplaatst of afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer u niet op een afspraak verschijnt, zonder dat deze tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, zijn wij genoodzaakt 95 euro in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.